Thai Word: เดือน
Romanization: duean
English Meaning: month
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

คนร้ายบุกเข้าไปในบ้านของเขาขณะที่เขาไม่อยู่เป็นเวลาสามเดือน
khon ráai bùk khâo pai nai bâan khǒong khǎo khà nà thîi khǎo mâi yùu pen wee laa sǎam duean
The criminals had broken into his house while he was away for three months.
[Show Details]
เธอแท้งลูกเมื่อตั้งครรภ์ได้สามเดือน
thoe tháeng lûuk mûea tâng khan dâai sǎam duean
She had a miscarriage in the third month.
[Show Details]
ฤดูใบไม้ผลิเริ่มเดือนมีนาคม
rú duu bai máai phlì rôem duean mii naa khom
Spring starts in March.
[Show Details]
เราจะไปพักผ่อนวันหยุดกันในเดือนสิงหาคม
rao jà pai phák phòn wan yùt kan nai duean sǐng hǎa khom
In August we will go on holiday.
[Show Details]
ฉันเกิดเดือนเมษายน
chǎn kòet duean mee sǎa yon
My birthday is in April.
[Show Details]
พฤศจิกายนเป็นเดือนที่สิบเอ็ดของปี
phrúet sà jì kaa yon pen duean thîi sìp èt khǒong pii
November is the eleventh month of the year.
[Show Details]
เขาเกิดเดือนกรกฎาคม
khǎo kòet duean kà rá kà daa khom
His birthday is in July.
[Show Details]