Thai Word: สาม
Romanization: sǎam
English Meaning: three, 3

Example Sentences:

คนร้ายบุกเข้าไปในบ้านของเขาขณะที่เขาไม่อยู่เป็นเวลาสามเดือน
khon ráai bùk khâo pai nai bâan khǒong khǎo khà nà thîi khǎo mâi yùu pen wee laa sǎam duean
The criminals had broken into his house while he was away for three months.
[Show Details]
ฉันอยู่บ้านหลังนี้มา 3 ปี
chǎn yùu bâan lǎng níi maa sǎam pii
I live in this house for 3 years.
[Show Details]
สามโมงครึ่ง
sǎam moong khrûeng
It's half past three.
[Show Details]
เธอแท้งลูกเมื่อตั้งครรภ์ได้สามเดือน
thoe tháeng lûuk mûea tâng khan dâai sǎam duean
She had a miscarriage in the third month.
[Show Details]
คุณต้องกินยานี้วันละสามครั้ง
khun tông kin yaa níi wan lá sǎam khráng
You have to take this medicine three times a day.
[Show Details]
หนึ่งบวกสองเท่ากับสาม
nùeng bùak sǒong thâo kàp sǎam
One plus two equals three.
[Show Details]
อีกสองสามปีเขาก็จะเกษียณแล้ว
ìik sǒong sǎam pii khǎo kôo jà kà sǐan láeo
There are only a few years left until his retirement.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!