Thai Word: ขณะ
Romanization: khà nà
English Meaning: while, when

Example Sentences:

คนร้ายบุกเข้าไปในบ้านของเขาขณะที่เขาไม่อยู่เป็นเวลาสามเดือน
khon ráai bùk khâo pai nai bâan khǒong khǎo khà nà thîi khǎo mâi yùu pen wee laa sǎam duean
The criminals had broken into his house while he was away for three months.
[Show Details]
เด็ก ๆ ทำกระจกแตกขณะกำลังเล่นลูกบอล
dèk (repeat previous word) tham kra jòk tàek khà nà kam lang lên lûuk bon
The children broke the window while playing ball.
[Show Details]
การขับขี่ขณะมึนเมาสุราผิดกฎหมาย
kaan khàp khìi khà nà muen mao sù raa phìt kòt mǎai
Drunk driving is illegal.
[Show Details]
เธอแพ้ท้องขณะตั้งครรภ์
thoe pháe thóong khà nà tâng khan
She had morning sickness during her pregnancy.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!