Thai Word: ฟิสิกส์
Romanization: fí sìk
English Meaning: physics
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

เขาสนใจคณิตศาสตร์มากกว่าฟิสิกส์
khǎo sǒn jai kha nít ta sàat mâak kwàa fí sìk
He is more interested in mathematics than physics.
[Show Details]