Thai Word: เข้า
Romanization: khâo
English Meaning: 1. to enter, to get in 2. to be compatible 3. (a marker indicating action from the past)

Example Sentences:

เขาเข้าโรงพยาบาลหลังจากกินอาหารเสีย
khǎo khâo roong phá yaa baan lǎng jàak kin aa hǎan sǐa
He was admitted to a hospital after he had eaten bad food.
[Show Details]
การเข้าไปยังเว็บไซต์นี้ คุณต้องกรอกรหัสผ่าน
kaan khâo pai yang wép sái níi khun tông kròok ra hàt phàan
To gain access to this website you need to enter a password.
[Show Details]
เนื่องจากมีการจัดองค์กรภายในใหม่ หน่วยงานทั้งสองนี้จึงถูกรวมเข้าด้วยกัน
nûeang jàak mii kaan jàt ong koon phaai nai mài nùay ngaan tháng sǒong níi jueng thùuk ruam khâo dûai kan
Due to an internal reorganisation, these two departments have been merged.
[Show Details]
เข้ามาสิ ประตูเปิดอยู่!
khâo maa sì pra tuu pòet yùu!
Come on in, the door is open!
[Show Details]
เป็นการดีที่ทุกคนเข้าร่วมประชุม
pen kaan dii thîi thúk khon khâo rûam pra chum
It was good that everyone was present at the meeting.
[Show Details]
เชิญเข้ามาข้างใน
choen khâo maa khâang nai
Please come in.
[Show Details]
ลูกชายทั้งสามคนของฉันเข้าเป็นทหารเมื่อปีกลาย
lûuk chaai tháng sǎam khon khǒong chǎn khâo pen tha hǎan mûea pii klaai
All three of my sons joined the army last year.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!