Thai Word: ห้าสิบ
Romanization: hâa sìp
English Meaning: fifty, 50

Example Sentences:

เนื่องจากจำนวนการสั่งสินค้าลดลง บริษัทจึงเลิกจ้างพนักงาน 50% โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
nûeang jàak jam nuan kaan sàng sǐn kháa lót long boo ri sàt jueng lôek jâang pha nák ngaan hâa sìp% dooi mâi bòok klàao lûang nâa
Since orders declined, the company has fired 50% of the work force without notice.
[Show Details]
เจ้านายของฉันอายุมากกว่า 50 ปีแล้ว แต่เขายังดูหนุ่มมาก
jâo naai khǒong chǎn aa yú mâak kwàa hâa sìp pii láeo tàe khǎo yang duu nùm mâak
My boss is already over 50, but he still looks very young.
[Show Details]
เขาจะมีอายุห้าสิบปีในไม่ช้า
khǎo jà mii aa yú hâa sìp pii nai mâi cháa
He'll be fifty years old soon.
[Show Details]
รถไฟประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้รับผลกระทบจากการหยุดงานประท้วง
rót fai prà maan hâa sìp poe sen dâai ráp phǒn kra thóp jàak kaan yùt ngaan pra thúang
Fifty percent of the trains are affected by the strike.
[Show Details]
Michael Jackson เสียชีวิตเมื่ออายุได้ห้าสิบปี
MichaelJackson sǐa chii wít mûea aa yú dâai hâa sìp pii
Michael Jackson died at the age of fifty.
[Show Details]

Related Words:

ห้า

hâa

five, 5

[Show Details]
สิบ

sìp

ten, 10

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!