Thai Word: คณิตศาสตร์
Romanization: kha nít ta sàat / kha nít sàat
English Meaning: mathematics
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

เขาชอบเล่นอินเทอร์เน็ตมากกว่าเรียนคณิตศาสตร์
khǎo chôop lên in thoe nèt mâak kwàa rian kha nít ta sàat / kha nít sàat
Instead of learning maths he prefers to surf the Internet.
[Show Details]
เขาสนใจคณิตศาสตร์มากกว่าฟิสิกส์
khǎo sǒn jai kha nít ta sàat mâak kwàa fí sìk
He is more interested in mathematics than physics.
[Show Details]
ถ้าคุณไม่อ่านหนังสือมากกว่านี้ คุณจะสอบคณิตศาสตร์ไม่ผ่าน
thâa khun mâi àan nǎng sǔe mâak kwàa níi khun jà sòop kha nít ta sàat mâi phàan
If you do not study more, you will not pass your maths exam.
[Show Details]
เขาสอนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนในท้องถิ่น
khǎo sǒon kha nít ta sàat thîi roong rian nai thóong thìn
He teaches maths at the local school.
[Show Details]
ตอนผมอายุสิบหก ผมหลงรักครูสอนคณิตศาสตร์
toon phǒm aa yú sìp hòk phǒm lǒng rák khruu sǒon kha nít ta sàat / kha nít sàat
When I was sixteen I had a crush on my maths teacher.
[Show Details]
คณิตศาสตร์เป็นวิชาโปรดของฉัน
kha nít ta sàat pen wí chaa pròot khǒong chǎn
Mathematics is my favourite subject.
[Show Details]

Related Words:

ศาสตร์

sàat

science, knowledge

[Show Details]