Thai Word: อย่า
Romanization: yàa
English Meaning: don't

Example Sentences:

อย่ายอมแพ้เร็วไป
yàa yoom pháe reo pai
Don't give up too soon.
[Show Details]
อย่ากังวลเลย
yàa kang won loei
Don't worry about it.
[Show Details]
อย่าล้มเลิกง่าย ๆ สิ!
yàa lóm lôek ngâai (repeat previous word) sì!
Don't give up so easily!
[Show Details]
เห็ดนี้มีพิษ อย่ากินนะ!
hèt níi mii phít yàa kin ná!
This mushroom is poisonous, you can't eat it!
[Show Details]
อย่าดูถูกคุณค่าของสิ่งของที่ผู้อื่นให้มา
yàa duu thùuk khun khâa khǒong sìng khǒong thîi phûu ùen hâi maa
Don't look a gift horse in the mouth.
[Show Details]
อย่ามาหลอกกันเลย เพราะฉันรู้ความจริง
yàa maa lòok kan loei phró chǎn rúu khwaam jing
You cannot fool me, I know the facts.
[Show Details]
อย่าหัวเราะสิ! นี่เรื่องคอขาดบาดตายนะ
yàa hǔa ró sì! nîi rûeang khoo khàat bàat taai ná
Don't laugh! This is a serious matter!
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!