Thai Word: สอง
Romanization: sǒong
English Meaning: two, 2

Example Sentences:

การประชุมทั้งสองวันไม่เกิดผลใด ๆ
kaan pra chum tháng sǒong wan mâi kòet phǒn dai dai
The two-day meeting brought no results.
[Show Details]
เธอดื่มกาแฟอย่างน้อยวันละสองถ้วย
thoe dùem kaa fae yàang nóoi wan lá sǒong thûai
She drinks at least two cups of coffee per day.
[Show Details]
หนึ่งบวกสองเท่ากับสาม
nùeng bùak sǒong thâo kàp sǎam
One plus two equals three.
[Show Details]
อีกสองสามปีเขาก็จะเกษียณแล้ว
ìik sǒong sǎam pii khǎo kôo jà kà sǐan láeo
There are only a few years left until his retirement.
[Show Details]
เนื่องจากมีการจัดองค์กรภายในใหม่ หน่วยงานทั้งสองนี้จึงถูกรวมเข้าด้วยกัน
nûeang jàak mii kaan jàt ong koon phaai nai mài nùay ngaan tháng sǒong níi jueng thùuk ruam khâo dûai kan
Due to an internal reorganisation, these two departments have been merged.
[Show Details]
ฉันมีนัดกับหมอฟันตอนบ่าย 2 ที่คลินิกหมอฟัน
chǎn mii nát kàp mǒo fan toon bàai sǒong thîi khlii nìk mǒo fan
I've got an appointment at 2 o'clock at the dentist.
[Show Details]
เขารู้สึกตัวหลังจากประสบอุบัติเหตุสองชั่วโมง
khǎo rúu sùek tua lǎng jàak pra sòp u bàt ti hèet sǒong chûa moong
He regained consciousness 2 hours after the accident.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!