Thai Word: ทั้ง
Romanization: tháng
English Meaning: all, whole, both

Example Sentences:

การประชุมทั้งสองวันไม่เกิดผลใด ๆ
kaan pra chum tháng sǒong wan mâi kòet phǒn dai dai
The two-day meeting brought no results.
[Show Details]
วันนี้เป็นวันที่น่าจดจำสำหรับคนทั้งโลก
wan níi pen wan thîi nâa jòt jam sǎm ràp khon tháng lôok
This is a memorable day for the whole world.
[Show Details]
หมาป่าหอนทั้งคืน
mǎa pàa hǒon tháng khuen
The wolves were howling the whole night.
[Show Details]
เด็กทั้งคู่ไปโรงเรียนแล้ว
dèk tháng khûu pai roong rian láeo
Both children are already going to school.
[Show Details]
เนื่องจากมีการจัดองค์กรภายในใหม่ หน่วยงานทั้งสองนี้จึงถูกรวมเข้าด้วยกัน
nûeang jàak mii kaan jàt ong koon phaai nai mài nùay ngaan tháng sǒong níi jueng thùuk ruam khâo dûai kan
Due to an internal reorganisation, these two departments have been merged.
[Show Details]
ฉันไม่แน่ใจว่าฉันรักหรือเกลียดกรุงเทพฯ มันค่อนข้างเป็นความรู้สึกแบบทั้งรักทั้งชัง
chǎn mâi nâe jai wâa chǎn rák rǔe klìat krung thêep man khôn khâang pen khwaam rúu sùek bàep tháng rák tháng chang
I'm not sure I love or hate Bangkok, it's probably a case of a love-hate relationship.
[Show Details]
ภาษาจีนสามารถเขียนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
phaa sǎa jiin sǎa mâat khǐan dâai tháng naeo tâng láe naeo noon
Chinese can be written vertically or horizontally.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!