Thai Word: ต่อ
Romanization: tòo
English Meaning: 1. towards 2. to extend 3. to build, to construct 4. to negotiate, to bargain 5. to

Example Sentences:

คุณไม่สามารถเพิกเฉยต่อหลักฐานได้
khun mâi sǎa mâat phôek chǒei tòo làk thǎan dâai
You can't ignore the evidence.
[Show Details]
เขาไม่สามารถพิสูจน์ต่อศาลได้ว่าเขาบริสุทธิ์
khǎo mâi sǎa mâat phí sùut tòo sǎan dâai wâa khǎo boo rí sùt
He couldn't prove his innocence to the court.
[Show Details]
เขาปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนด้วยความเคารพ
khǎo pà ti bàt tòo lûuk kháa thúk khon dûai khwaam khao róp
He treats every customer with respect.
[Show Details]
การถูกแดดเผาเป็นอันตรายต่อผิวหนังมาก
kaan thùuk dàet phǎo pen an ta raai tòo phǐo nǎng mâak
A sunburn is very damaging to the skin.
[Show Details]
เสืออยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
sǔea yùu nai phaa wá sìang tòo kaan sǔun phan
The tiger is at risk of becoming extinct.
[Show Details]
น้ำมันมะกอกดีต่อสุขภาพมาก
náam man má kòk dii tòo sùk khà phàap mâak
Olive oil is very healthy.
[Show Details]
ทุกคนรู้ว่าแครอทดีต่อสายตา
thúk khon rúu wâa khae ròt dii tòo sǎai taa
Everybody knows that carrots are good for the eyes.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!