Thai Word: ยาก
Romanization: yâak
English Meaning: difficult

Example Sentences:

ผีเสื้อชนิดนี้หายาก
phǐi sûea chá nít níi hǎa yâak
This butterfly is very rare.
[Show Details]
มันยากที่จะเข้าใจแต่เขาก็ปฏิเสธข้อเสนอ
man yâak thîi jà khâo jai tàe khǎo kôo pà ti sèet khôo sa nǒe
It was difficult to understand but he rejected the offer.
[Show Details]
นั่นเป็นคำถามที่ยาก ผมไม่แน่ใจ
nân pen kham thǎam thîi yâak phǒm mâi nâe jai
That's a difficult question. I'm not sure.
[Show Details]
ที่นี่หางานยาก
thîi nîi hǎa ngaan yâak
It's difficult to find work here.
[Show Details]
บทแปลของงานชิ้นนี้อ่านยากมาก
bòt plae khǒong ngaan chín níi àan yâak mâak
The translation of this text is very difficult.
[Show Details]
ยากที่จะเก่งภาษาอาหรับภายในหนึ่งปี
yâak thîi jà kèng phaa sǎa aa ràp phaai nai nùeng pii
It is difficult to master Arabic within one year.
[Show Details]
พวกเขาถามคำถามยาก ๆ
phûak khǎo thǎam kham thǎam yâak (repeat previous word)
They asked difficult questions.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!