Thai Word: ภาษา
Romanization: phaa sǎa
English Meaning: language

Example Sentences:

ฉันพูดได้แต่ภาษาอังกฤษ
chǎn phûut dâai tàe phaa sǎa ang krìt
I speak only English.
[Show Details]
มีคนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่สามารถพูดภาษานี้ได้
mii khon phiang lék nói thâo nán thîi sǎa mâat phûut phaa sǎa níi dâai
Only a few people can speak this language.
[Show Details]
คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม?
khun phûut phaa sǎa ang krìt dâai mǎi
Can you speak English?
[Show Details]
คุณเรียกสิ่งนั้นเป็นภาษาไทยว่าอย่างไร?
khun rîak sìng nán pen phaa sǎa thai wâa yàang rai?
How do you say that in Thai?
[Show Details]
ข้อความนี้มีเป็นภาษาอังกฤษด้วย
khôo khwaam níi mii pen phaa sǎa ang krìt dûai
This text is also available in English.
[Show Details]
ในยุโรปมีภาษาที่แตกต่างกันมากมาย
nai yú ròop mii phaa sǎa thîi tàek tàang kan mâak maai
There are many different languages in Europe.
[Show Details]
ภาษาจีนสามารถเขียนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
phaa sǎa jiin sǎa mâat khǐan dâai tháng naeo tâng láe naeo noon
Chinese can be written vertically or horizontally.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!