Thai Word: กิน
Romanization: kin
English Meaning: to eat

Example Sentences:

เธอมีนิสัยการกินที่แปลกมาก
thoe mii ní sǎi kaan kin thîi plàek mâak
She had very strange eating habits.
[Show Details]
เห็ดนี้มีพิษ อย่ากินนะ!
hèt níi mii phít yàa kin ná!
This mushroom is poisonous, you can't eat it!
[Show Details]
คุณต้องกินยานี้วันละสามครั้ง
khun tông kin yaa níi wan lá sǎam khráng
You have to take this medicine three times a day.
[Show Details]
คุณอยากกินไอศกรีมไหม
khun yàak kin ai sa kriim mǎi
Would you like some ice cream?
[Show Details]
เขาเข้าโรงพยาบาลหลังจากกินอาหารเสีย
khǎo khâo roong phá yaa baan lǎng jàak kin aa hǎan sǐa
He was admitted to a hospital after he had eaten bad food.
[Show Details]
ฉันชอบกินกระเทียมมาก ถึงแม้ฉันจะไม่เหลือเพื่อนเลยก็ตาม
chǎn chôop kin kra thiam mâak thǔeng máe chǎn jà mâi lǔea phûean loei kôo taam
I like to eat garlic very much, even if I don't have any friends anymore.
[Show Details]
ผมยังไม่ได้กินอาหารเช้าเลย
phǒm yang mâi dâai kin aa hǎan cháao loei
I haven't had breakfast yet.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!