Thai Word: การ
Romanization: kaan
English Meaning: 1. (prefix which forms a noun from a verb) 2. work, job

Example Sentences:

เธอมีนิสัยการกินที่แปลกมาก
thoe mii ní sǎi kaan kin thîi plàek mâak
She had very strange eating habits.
[Show Details]
การร่วมมือกันทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้
kaan rûam mue kan tham hâi rao ban lú pâo mǎai dâai
Together we can accomplish this goal.
[Show Details]
เมืองไทยเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการพักผ่อนที่เป็นที่นิยม
mueang thai pen jùt mǎai plaai thaang sǎm ràp kaan phák phòn thîi pen thîi ní yom
Thailand is a popular holiday destination.
[Show Details]
คุณชอบการใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ ไหม?
khun chôop kaan chái chii wít nai krung thêep mǎi?
Do you enjoy living in Bangkok?
[Show Details]
เธอกลัวการขึ้นเครื่องบิน
thoe klua kaan khûen khrûeang bin
She is afraid of flying.
[Show Details]
การค้นหาไม่แสดงผลลัพธ์ใด ๆ
kaan khón hǎa mâi sa daeng phǒn láp dai dai
The search didn't show a result.
[Show Details]
ฉันไม่กลัวการทำงาน
chǎn mâi klua kaan tham ngaan
I'm not afraid of work.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!