Thai Word: บ้าน
Romanization: bâan
English Meaning: house, home

Example Sentences:

เครื่องทำความร้อนในบ้านฉันรั่ว
khrûeang tham khwaam róon nai bâan chǎn rûa
The radiator in my house is leaking.
[Show Details]
คนร้ายบุกเข้าไปในบ้านของเขาขณะที่เขาไม่อยู่เป็นเวลาสามเดือน
khon ráai bùk khâo pai nai bâan khǒong khǎo khà nà thîi khǎo mâi yùu pen wee laa sǎam duean
The criminals had broken into his house while he was away for three months.
[Show Details]
ฉันจะกลับบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
chǎn jà klàp bâan hâi reo thîi sùt thâo thîi jà tham dâai
I'll come home as early as I can.
[Show Details]
ฉันอยู่บ้านหลังนี้มา 3 ปี
chǎn yùu bâan lǎng níi maa sǎam pii
I live in this house for 3 years.
[Show Details]
ผมอยากกลับบ้าน
phǒm yàak klàp bâan
I want to go home.
[Show Details]
บ้านมีครัวขนาดใหญ่
bâan mii khrua kha nàat yài
The house had a big kitchen.
[Show Details]
เรากลับถึงบ้านตอนเที่ยงคืน
rao klàp thǔeng bâan toon thîang khuen
We didn't return home until midnight.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!