Thai Word: จน
Romanization: jon
English Meaning: 1. until, up to 2. poor

Example Sentences:

พวกเขาแต่งงานกันมากว่า 10 ปี แต่จนบัดนี้ยังไม่มีลูก
phûak khǎo tàeng ngaan kan maa kwàa10 pii tàe jon bàt níi yang mâi mii lûuk
They have been married for over 10 years, but so far don't have any children.
[Show Details]
เขาประสบอุบัติเหตุร้ายแรงทางรถยนต์ จนไม่อาจทำงานอาชีพเดิมได้
khǎo pra sòp u bàt ti hèet ráai raeng thaang rót yon jon mâi àat tham ngaan aa chîip doem dâai
He had a severe traffic accident, and therefore can't work in his old profession.
[Show Details]
เขาพัฒนาบริษัทจากบริษัทที่ไม่มีอะไรเลยจนกลายเป็นองค์กรขนาดใหญ่
khǎo phát tha naa boo ri sàt jàak boo ri sàt thîi mâi mii a rai loei jon klaai pen ong koon kha nàat yài
He developed the company from nothing to a big enterprise.
[Show Details]
เขาโมโหมากจนตะโกนใส่เธอ
khǎo moo hǒo mâak jon tà koon sài thoe
He was so angry that he yelled at her.
[Show Details]
โจรชกยามจนสลบ
joon chók yaam jon sa lòp
The robber knocked out the guard.
[Show Details]
เธอรู้สึกคลื่นไส้จนอาเจียน
thoe rúu sùek khlûen sâi jon aa jian
She felt so sick that she vomited.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!