Thai Word: เรื่อง
Romanization: rûeang
English Meaning: 1. story 2. (classifier for stories, movies) 3. issue, topic, subject matter
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

เธอร้องไห้ทุกครั้งที่ดูหนังเรื่องนี้
thoe róong hâi thúk khráng thîi duu nǎang rûeang níi
She cries every time she sees this movie.
[Show Details]
คุณตัดสินใจเรื่องนั้นเมื่อไร?
khun tàt sǐn jai rûeang nán mûea rai?
When did you decide that?
[Show Details]
ฉันสงสัยเรื่องนั้น
chǎn sǒng sǎi rûeang nán
I doubt that.
[Show Details]
มันเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย
man pen rûeang khoo khàat bàat taai
It's a matter of life and death.
[Show Details]
เรื่องนี้ต้องใช้เวลาฝึกหลายปี
rûeang níi tông chái wee laa fùek lǎai pii
This takes years of practice.
[Show Details]
เราจะสรุปเรื่องนี้กันอย่างไร?
rao jà sà rùp rûeang níi kan yàang rai?
What conclusion can we draw from this?
[Show Details]
ฉันจะสืบหาต้นเหตุของเรื่องนี้
chǎn jà sùep hǎa tôn hèet khǒong rûeang níi
I will get to the bottom of this.
[Show Details]