Thai Word: ทุก
Romanization: thúk
English Meaning: every

Example Sentences:

ทุก ๆ ปี เธอจะวางดอกไม้ไว้ที่หลุมศพของสามี
thúk (repeat previous word) pii thoe jà waang dòok máai wái thîi lǔm sòp khǒong sǎa mii
Every year she puts flowers on the grave of her husband.
[Show Details]
บริษัทนี้มีสาขาอยู่ในเมืองใหญ่ทุกแห่ง
boo ri sàt níi mii sǎa khǎa yùu nai mueang yài thúk hàeng
This company has branches in all major cities.
[Show Details]
การใช้แรงงานเด็กเป็นเรื่องผิดกฎหมายในเกือบทุกประเทศ
kaan cháai raeng ngaan dèk pen rûeang phìt kòt mǎai nai kùeap thúk pra thêet
Child labour is illegal in most countries.
[Show Details]
ผมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์
phǒm phróom sǎm ràp thúk sà thǎan ná kaan
I'm ready for anything.
[Show Details]
เธอซื้อล็อตเตอรีทุกสัปดาห์
thoe súe lót toe rîi thúk sàp daa
She buys a lottery ticket every week.
[Show Details]
อย่าทำเหมือนกับว่าเธอรู้ไปเสียทุกเรื่องน่า!
yàa tham mǔean kàp wâa thoe rúu pai sǐa thúk rûeang nâa!
Don't act as if you know everything!
[Show Details]
เขาบริจาคเลือดทุกหกเดือน
khǎo boo ri jàak lûeat thúk hòk duean
He donates blood every six months.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!