Thai Word: ทุก
Romanization: thúk
English Meaning: every
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

เขาอ่านหนังสือพิมพ์ทุกเช้า
khǎo àan nǎng sǔe phim thúk cháao
He reads the newspaper every morning.
[Show Details]
เขาปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนด้วยความเคารพ
khǎo pà tì bàt tòo lûuk kháa thúk khon dûai khwaam khao róp
He treats every customer with respect.
[Show Details]
เพื่ออาชีพของเขา เขาจึงเต็มใจทำทุกอย่าง!
phûea aa chîip khǒong khǎo khǎo jueng tem jai tham thúk yàang!
For his career he is willing to do anything!
[Show Details]
ทุก ๆ ปี เธอจะวางดอกไม้ไว้ที่หลุมศพของสามี
thúk (repeat previous word) pii thoe jà waang dòok máai wái thîi lǔm sòp khǒong sǎa mii
Every year she puts flowers on the grave of her husband.
[Show Details]
บริษัทนี้มีสาขาอยู่ในเมืองใหญ่ทุกแห่ง
boo ri sàt níi mii sǎa khǎa yùu nai mueang yài thúk hàeng
This company has branches in all major cities.
[Show Details]
ฉันรักงานของฉันมาก เพราะได้เจอผู้คนใหม่ ๆ ทุกวัน
chǎn rák ngaan khǒong chǎn mâak phró dâai joe phûu khon mài (repeat previous word) thúk wan
I love my job, every day I meet new people.
[Show Details]
การใช้แรงงานเด็กเป็นเรื่องผิดกฎหมายในเกือบทุกประเทศ
kaan chái raeng ngaan dèk pen rûeang phìt kòt mǎai nai kùeap thúk prà thêet
Child labour is illegal in most countries.
[Show Details]