Thai Word: ต้องการ
Romanization: tông kaan
English Meaning: to want, to need

Example Sentences:

ฉันต้องการต่ออายุหนังสือเดินทาง
chǎn tông kaan tòo aa yú nǎng sǔe doen thaang
I need to renew my passport.
[Show Details]
ฉันต้องการซื้อตั๋วสำหรับเที่ยวบินถัดไปที่จะไปลอนดอน
chǎn tông kaan súe tǔa sǎm ràp thîao bin thàt pai thîi jà pai lon don
I would like to buy a ticket for the next flight to London.
[Show Details]
ผมต้องการหมอ
phǒm tông kaan mǒo
I need a doctor.
[Show Details]
เขาทำตามที่ตัวเองต้องการโดยไม่สนใจว่าพ่อแม่จะพูดอย่างไร
khǎo tham taam thîi tua eeng tông kaan dooi mâi sǒn jai wâa phôo mâe jà phûut yàang rai
He does what he wants regardless of what his parents say.
[Show Details]
ผมต้องการให้คุณช่วย
phǒm tông kaan hâi khun chûai
I need your help.
[Show Details]
เธอต้องการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในเมืองไทย
thoe tông kaan chái chii wít thîi lǔea yùu nai mueang thai
She wants to spend the rest of her life in Thailand.
[Show Details]
ฉันต้องการแต่งงานกับคุณอย่างแน่นอน!
chǎn tông kaan tàeng ngaan kàp khun yàang nâe noon!
Of course I want to marry you!
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!