Thai Word: เรียน
Romanization: rian
English Meaning: to study, to learn

Example Sentences:

ฉันเรียนภาษาไทย
chǎn rian phaa sǎa thai
I'm learning Thai.
[Show Details]
ฉันกำลังเรียนอยู่ในประเทศไทย
chǎn kam lang rian yùu nai prà thêet thai
I'm studying in Thailand.
[Show Details]
คุณเรียนที่ไหน?
khun rian thîi nǎi?
Where do you study?
[Show Details]
ฉันเรียนภาษาไทยได้ห้าปีแล้ว
chǎn rian phaa sǎa thai dâai hâa pii láeo
I have been learning Thai for 5 years.
[Show Details]
พอเรียนจบ ฉันจะไปเป็นนักแสดง
phoo rian jòp chǎn jà pai pen nák sà daeng
Once I have finished school, I want to become an actor.
[Show Details]
เขาชอบเล่นอินเทอร์เน็ตมากกว่าเรียนคณิตศาสตร์
khǎo chôop lên in thoe nèt mâak kwàa rian kha nít ta sàat / kha nít sàat
Instead of learning maths he prefers to surf the Internet.
[Show Details]
เมื่อวานผมได้เรียนวิธีโต้คลื่น
mûea waan phǒm dâai rian wí thii tôo khlûen
Yesterday I learnt how to surf.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!