Thai Word: ลง
Romanization: long
English Meaning: 1. down, to go down 2. to inscribe, to write 3. to get off

Example Sentences:

สิ่งที่ฉันทำลงไปไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
sìng thîi chǎn tham long pai mâi mò sǒm yàang yîng
What I did was totally inappropriate.
[Show Details]
หมอกลงทำให้รถชนกันหลายคัน
mòok long tham hâi rót chon kan lǎai khan
Because of fog a collision of multiple cars took place.
[Show Details]
เธอหดหู่น้อยลงเมื่อได้งานใหม่
thoe hòt hùu nói long mûea dâai ngaan mài
She has been less depressed since she found a new job.
[Show Details]
เมื่อเร็ว ๆ นี้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ตกต่ำลง
mûea reo reo níi khâa ngoen don lâa sa hà rát dâai tòk tàm long
Recently the value of the US Dollar has been falling.
[Show Details]
การขายรถยนต์ชะลอตัวลงเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ
kaan khǎai rót yon cha loo tua long nûeang jàak sa phâap sèet thà kìt
Selling of cars has slowed down due to the economic situation.
[Show Details]
ตั้งแต่บริษัทเพิ่มราคาสินค้า ยอดขายก็ลดลงอย่างฮวบฮาบ
tâng tàe boo ri sàt phôem raa khaa sǐn kháa yôot khǎai kôo lót long yàang hûap hâap
Since the firm increased prices, the turnover dropped drastically.
[Show Details]
เนื่องจากจำนวนการสั่งสินค้าลดลง บริษัทจึงเลิกจ้างพนักงาน 50% โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
nûeang jàak jam nuan kaan sàng sǐn kháa lót long boo ri sàt jueng lôek jâang pha nák ngaan hâa sìp% dooi mâi bòok klàao lûang nâa
Since orders declined, the company has fired 50% of the work force without notice.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!