Thai Word: ชีวิต
Romanization: chii wít
English Meaning: life

Example Sentences:

ความหมายของชีวิตคืออะไร?
khwaam mǎai khǒong chii wít khue a rai?
What is the meaning of life?
[Show Details]
เธอต้องการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในเมืองไทย
thoe tông kaan chái chii wít thîi lǔea yùu nai mueang thai
She wants to spend the rest of her life in Thailand.
[Show Details]
คุณชอบการใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ ไหม?
khun chôop kaan chái chii wít nai krung thêep mǎi?
Do you enjoy living in Bangkok?
[Show Details]
พรุ่งนี้ฉันจะเริ่มชีวิตใหม่
phrûng níi chǎn jà rôem chii wít mài
Tomorrow I'll start a new life.
[Show Details]
สงครามในอิรักคร่าชีวิตผู้คนมากมาย
sǒng khraam nai ì rák khrâa chii wít phûu khon mâak maai
The war in Iraq cost many people's lives.
[Show Details]
ฉันหวังว่าจะมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีเหมือนคุณย่าทวด
chǎn wǎng wâa jà mii chii wít yùu thǔeng rói pii mǔean khun yâa thûat
I hope to live to a hundred like my great-grandmother.
[Show Details]
คุณช่วยชีวิตฉันไว้!
khun chûai chii wít chǎn wái!
You saved my life!
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!