Thai Word: เมือง
Romanization: mueang
English Meaning: town

Example Sentences:

เธออาศัยอยู่ในเมืองเล็ก
thoe aa sǎi yùu nai mueang lék
She lives in a small town.
[Show Details]
ฉันอาศัยอยู่ใจกลางเมือง
chǎn aa sǎi yùu jai klaang mueang
I live in the city centre.
[Show Details]
ในเมืองไกลแค่ไหน?
nai mueang klai khâe nǎi?
How far is it into town?
[Show Details]
เมืองนี้ถูกทำลายเกือบหมดในสงครามโลกครั้งที่สอง
mueang níi thùuk tham laai kùeap mòt nai sǒng khraam lôok khráng thîi sǒong
This city was almost completely destroyed in the Second World War.
[Show Details]
บริษัทนี้มีสาขาอยู่ในเมืองใหญ่ทุกแห่ง
boo ri sàt níi mii sǎa khǎa yùu nai mueang yài thúk hàeng
This company has branches in all major cities.
[Show Details]
ฉันรับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นไม่นานก็ขับรถเข้าไปในเมือง
chǎn ráp prà thaan aa hǎan cháao lǎng jàak nán mâi naan kôo khàp rót khâo pai nai mueang
I had breakfast, and shortly afterwards I drove into town.
[Show Details]
เมืองแฟรงค์เฟิร์ตเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี
mueang fráng fòet pen sǔun klaang thaang kaan ngoen thîi yài thîi sùt nai yoe rá má nii
The city of Frankfurt is the largest financial centre in Germany.
[Show Details]

LearnWithOliver.com

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Watch a short Intro by a real user!

Click here to Sign Up Free!