Thai Word: โรงแรม
Romanization: roong raem
English Meaning: hotel

Example Sentences:

แขกและพนักงานถูกบังคับให้ออกจากโรงแรมเมื่อเกิดเพลิงไหม้
khàek láe pha nák ngaan thùuk bang kháp hâi òok jàak roong raem mûea kòet phloeng mâi
Guests and staff were forced to leave the hotel when a fire broke out.
[Show Details]
โรงแรมที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน?
roong raem thîi klâi thîi sùt yùu thîi nǎi?
Where is the nearest hotel?
[Show Details]
โรงแรมนี้แย่มาก พวกเขาคิดราคาเพิ่มสำหรับทุกอย่าง
roong raem níi yâe mâak phûak khǎo khít raa khaa phôem sǎm ràp thúk yàang
This hotel is horrible, they charge an extra fee for everything.
[Show Details]
สวนสาธารณะอยู่ห่างจากโรงแรมของเราโดยการเดินเพียง 5 นาที
sǔan sǎ thaa ra ná yùu hàang jàak roong raem khǒong rao dooi kaan doen phiang hâa naa thii
The park is a five minute walk from our hotel.
[Show Details]
ขอพูดกับเจ้าของโรงแรมหน่อยได้ไหม?
khǒo phûut kàp jâo khǒong roong raem nòi dâai mǎi
Can I speak to the owner of the hotel?
[Show Details]
เราทิ้งกระเป๋าเดินทางไว้ที่โรงแรม
rao thíng krà pǎo doen thaang wái thîi roong raem
We left the luggage at the hotel.
[Show Details]
โรงแรมเต็มหมดแล้ว
roong raem tem mòt láeo
The hotel is fully booked.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!