Thai Word: ให้
Romanization: hâi
English Meaning: 1. to give 2. for (someone) 3. to allow

Example Sentences:

แขกและพนักงานถูกบังคับให้ออกจากโรงแรมเมื่อเกิดเพลิงไหม้
khàek láe pha nák ngaan thùuk bang kháp hâi òok jàak roong raem mûea kòet phloeng mâi
Guests and staff were forced to leave the hotel when a fire broke out.
[Show Details]
ฉันจะกลับบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
chǎn jà klàp bâan hâi reo thîi sùt thâo thîi jà tham dâai
I'll come home as early as I can.
[Show Details]
เขาไม่มีใครที่บอกความลับให้ฟังได้
khǎo mâi mii khrai thîi bòok khwaam láp hâi fang dâai
He has nobody to confide in.
[Show Details]
ผมต้องการให้คุณช่วย
phǒm tông kaan hâi khun chûai
I need your help.
[Show Details]
ความรักทำให้คนตาบอด
khwaam rák tham hâi khon taa bòot
Love is blind.
[Show Details]
เธออบขนมเค้กให้พวกเรา
thoe òp kha nǒm khéek hâi phûak rao
She has baked a cake for us.
[Show Details]
อย่าดูถูกคุณค่าของสิ่งของที่ผู้อื่นให้มา
yàa duu thùuk khun khâa khǒong sìng khǒong thîi phûu ùen hâi maa
Don't look a gift horse in the mouth.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!