Thai Word: ให้
Romanization: hâi
English Meaning: 1. to give 2. for (someone) 3. to allow
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

แขกและพนักงานถูกบังคับให้ออกจากโรงแรมเมื่อเกิดเพลิงไหม้
khàek láe pha nák ngaan thùuk bang kháp hâi òok jàak roong raem mûea kòet phloeng mâi
Guests and staff were forced to leave the hotel when a fire broke out.
[Show Details]
ฉันจะกลับบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
chǎn jà klàp bâan hâi reo thîi sùt thâo thîi jà tham dâai
I'll come home as early as I can.
[Show Details]
การร่วมมือกันทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้
kaan rûam mue kan tham hâi rao ban lú pâo mǎai dâai
Together we can accomplish this goal.
[Show Details]
เขาไม่มีใครที่บอกความลับให้ฟังได้
khǎo mâi mii khrai thîi bòok khwaam láp hâi fang dâai
He has nobody to confide in.
[Show Details]
ผมต้องการให้คุณช่วย
phǒm tông kaan hâi khun chûai
I need your help.
[Show Details]
ความรักทำให้คนตาบอด
khwaam rák tham hâi khon taa bòot
Love is blind.
[Show Details]
เธออบขนมเค้กให้พวกเรา
thoe òp kha nǒm khéek hâi phûak rao
She has baked a cake for us.
[Show Details]