Thai Word: พนักงาน
Romanization: pha nák ngaan
English Meaning: employee, shop assistant

Example Sentences:

แขกและพนักงานถูกบังคับให้ออกจากโรงแรมเมื่อเกิดเพลิงไหม้
khàek láe pha nák ngaan thùuk bang kháp hâi òok jàak roong raem mûea kòet phloeng mâi
Guests and staff were forced to leave the hotel when a fire broke out.
[Show Details]
พนักงานจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละสามครั้ง
pha nák ngaan jà dâai ráp kaan pra moen phǒn kaan pà ti bàt ngaan pii lá sǎam khráng
Three times a year the work performance of every employee is reviewed.
[Show Details]
เห็นพนักงานเสิร์ฟคนนั้นไหม? เธอดูดีจริง ๆ!
hěn phá nák ngaan sòep khon nán mǎi? thoe duu dii jing (repeat previous word)!
Did you see the waitress? What a hottie!
[Show Details]
เนื่องจากจำนวนการสั่งสินค้าลดลง บริษัทจึงเลิกจ้างพนักงาน 50% โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
nûeang jàak jam nuan kaan sàng sǐn kháa lót long boo ri sàt jueng lôek jâang pha nák ngaan hâa sìp% dooi mâi bòok klàao lûang nâa
Since orders declined, the company has fired 50% of the work force without notice.
[Show Details]
บ่ายนี้จะมีการประชุมพนักงาน
bàai níi jà mii kaan pra chum pha nák ngaan
There's a staff meeting later on this afternoon.
[Show Details]
พนักงานใหม่คนนี้มีทัศนคติดีเยี่ยม
pha nák ngaan mài khon níi mii thát sa ná kha tì dii yîam
The attitude of the new employee is excellent.
[Show Details]
เจ้านายของเราไล่พนักงานที่ไม่มีผลงานออกอย่างรวดเร็ว
jâo naai khǒong rao lâi pha nák ngaan thîi mâi mii phǒn ngaan òok yàang rûat reo
Our boss quickly fires employees who don't perform.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!