Thai Word: กับ
Romanization: kàp
English Meaning: 1. and 2. with 3. trap

Example Sentences:

คุณกับฉันมีอะไรเหมือนกันมาก
khun kàp chǎn mii a rai mǔean kan mâak
You and I have so much in common.
[Show Details]
ฉันจะพูดกับเขา
chǎn jà phûut kàp khǎo
I will speak to him.
[Show Details]
เธอรู้สึกเหงามากหลังจากที่เลิกกับแฟน
thoe rúu sùek ngǎo mâak lǎng jàak thîi lôek kàp faen
She felt very lonely after the breakup.
[Show Details]
ฉันรับมือกับความกดดันนี้ต่อไปไม่ไหวแล้ว
chǎn ráp mue kàp khwaam kòt dan níi tòo pai mâi wǎi láeo
I can't cope with this pressure anymore.
[Show Details]
เขารับมือกับคำวิจารณ์ได้ไม่ดีนัก
khǎo ráp mue kàp kham wí jaan dâai mâi dii nák
He can't cope with criticism very well.
[Show Details]
เขาฝันว่าจะได้ว่ายน้ำกับปลาโลมาสักครั้ง
khǎo fǎn wâa jà dâai wâai náam kàp plaa loo maa sàk khráng
His dream is to swim with dolphins once.
[Show Details]
ฉันต้องการแต่งงานกับคุณอย่างแน่นอน!
chǎn tông kaan tàeng ngaan kàp khun yàang nâe noon!
Of course I want to marry you!
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!