Thai Word: และ
Romanization: láe
English Meaning: and

Example Sentences:

เราแต่งงานกันมาสิบเอ็ดปีแล้วและมีลูกสี่คน
rao tàeng ngaan kan maa sìp èt pii láeo láe mii lûuk sìi khon
We've been married for 11 years and have four children.
[Show Details]
แขกและพนักงานถูกบังคับให้ออกจากโรงแรมเมื่อเกิดเพลิงไหม้
khàek láe pha nák ngaan thùuk bang kháp hâi òok jàak roong raem mûea kòet phloeng mâi
Guests and staff were forced to leave the hotel when a fire broke out.
[Show Details]
ฉันเล่นเทนนิสและยูโด
chǎn lên theen nít láe yuu doo
I play tennis and judo.
[Show Details]
มีสัตว์ต่าง ๆ มากมายในสวนสัตว์แห่งนี้ เช่น ยีราฟ งู และสิงโตทะเล
mii sàt tàang tàang mâak maai nai sǔan sàt hàeng níi chên yii ráap nguu láe sǐng too thá lee
In this zoo are many animals: giraffes, snakes, and sea lions.
[Show Details]
สัมฤทธิ์เป็นโลหะผสมระหว่างดีบุกและทองแดง
sǎm rít pen loo hà phà sǒm rá wàang dii bùk láe thoong daeng
Bronze is an alloy of tin and copper.
[Show Details]
ปาโบล ปิกัสโซ เป็นจิตรกรและประติมากรชาวสเปน
paa bloo pi kás sôo pen jìt tra koon láe pra tì maa koon chaao sa peen
Pablo Picasso was a Spanish painter and sculptor.
[Show Details]
ภาษาจีนสามารถเขียนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
phaa sǎa jiin sǎa mâat khǐan dâai tháng naeo tâng láe naeo noon
Chinese can be written vertically or horizontally.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!