Thai Word: คิด
Romanization: khít
English Meaning: 1. to think 2. to calculate

Example Sentences:

เธอคิดว่าใครก็ตามที่เชื่อในพระเจ้าคือคนที่เชื่อโชคลาง
thoe khít wâa khrai kôo taam thîi chûea nai phrá jâao khue khon thîi chûea chôok laang
She thinks that anybody who believes in God is superstitious.
[Show Details]
คุณคิดว่าอย่างไร?
khun khít wâa yàang rai?
How do you like that?
[Show Details]
ผมคิดแบบนั้นเหมือนกัน
phǒm khít bàep nán mǔean kan
I think so too.
[Show Details]
หาใครแทนเธอไม่ได้เลย คุณคิดอย่างนั้นไหม?
hǎa khrai thaen thoe mâi dâai loei khun khít yàang nán mǎi?
She is irreplaceable, don't you think so?
[Show Details]
คุณคิดว่าฉันน่ารักไหม
khun khít wâa chǎn nâa rák mǎi
Do you think I'm cute?
[Show Details]
คิดเงินด้วย
khít ngoen dûai
Can I have the bill, please?
[Show Details]
คิดผิดจริง ๆ ที่ซื้อรถคันนี้
khít phìt jing (repeat previous word) thîi súe rót khan níi
Buying this car was a mistake.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!