Thai Word: สามารถ
Romanization: sǎa mâat
English Meaning: can (modal verb)

Example Sentences:

มีคนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่สามารถพูดภาษานี้ได้
mii khon phiang lék nói thâo nán thîi sǎa mâat phûut phaa sǎa níi dâai
Only a few people can speak this language.
[Show Details]
คุณไม่สามารถเพิกเฉยต่อหลักฐานได้
khun mâi sǎa mâat phôek chǒei tòo làk thǎan dâai
You can't ignore the evidence.
[Show Details]
ความซื่อสัตย์สามารถเคลื่อนย้ายขุนเขาได้
khwaam sûe sàt sǎa mâat khlûean yáai khǔn khǎo dâai
Faith can move mountains.
[Show Details]
เขาไม่สามารถพิสูจน์ต่อศาลได้ว่าเขาบริสุทธิ์
khǎo mâi sǎa mâat phí sùut tòo sǎan dâai wâa khǎo boo rí sùt
He couldn't prove his innocence to the court.
[Show Details]
แบบสอบถามนี้ไม่สามารถบ่งบอกถึงสิ่งที่ต้องการสำรวจได้
bàep sòop thǎam níi mâi sǎa mâat bòng bòok thǔeng sìng thîi tông kaan sǎm rùat dâai
This survey is not representative.
[Show Details]
น่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถปีนเขาที่นี่ได้ พื้นดินบริเวณนี้เรียบไปหมด
nâa sǐa daai thîi chǎn mâi sǎa mâat piin khǎo thîi nîi dâai phúen din boo rí ween níi rîap pai mòt
Unfortunately I can't go climbing here, the land is completely flat.
[Show Details]
ภาษาจีนสามารถเขียนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
phaa sǎa jiin sǎa mâat khǐan dâai tháng naeo tâng láe naeo noon
Chinese can be written vertically or horizontally.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!