Thai Word: กลับ
Romanization: klàp
English Meaning: 1. to return 2. to become to

Example Sentences:

ฉันจะโทรกลับคุณ
chǎn jà thoo klàp khun
I'll call you back.
[Show Details]
ฉันจะกลับบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
chǎn jà klàp bâan hâi reo thîi sùt thâo thîi jà tham dâai
I'll come home as early as I can.
[Show Details]
ผมอยากกลับบ้าน
phǒm yàak klàp bâan
I want to go home.
[Show Details]
เรากลับถึงบ้านตอนเที่ยงคืน
rao klàp thǔeng bâan toon thîang khuen
We didn't return home until midnight.
[Show Details]
เธอดื่มเหล้ามากไป แถมยังกลับมาเริ่มสูบบุหรี่อีกด้วย!
thoe dùem lâo mâak pai thǎem yang klàp maa rôem sùup bu rìi ìik dûai!
She drinks far too much alcohol. In addition, she started smoking again!
[Show Details]
เขาจะกลับมาจากเอเชียพรุ่งนี้
khǎo jà klàp maa jàak ee chia phrûng níi
He comes home from his trip to Asia tomorrow.
[Show Details]
ไว้เดี๋ยวผมโทรกลับ ไม่เป็นไร
wái dǐao phǒm thoo klàp mâi pen rai
I will call you back later. No problem.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!