Thai Word: สุดท้าย
Romanization: sùt tháai
English Meaning: last (adj)

Example Sentences:

น้ำหนักของฉันขึ้นตั้งแต่ที่คุณเจอฉันครั้งสุดท้าย
náam nàk khǒong chǎn khûen tâng tàe thîi khun joe chǎn khráng sùt tháai
I've put on weight since the last time you saw me.
[Show Details]
เขาว่างงานอยู่หลายปี แต่สุดท้ายก็ได้งานเป็นภารโรง
khǎo wâang ngaan yùu lǎai pii tàe sùt tháai kôo dâai ngaan pen phaan roong
He was unemployed for years, but eventually found a job as a janitor.
[Show Details]
การนัดหยุดงานประท้วงถูกยกเลิกในนาทีสุดท้าย
kaan nát yùt ngaan pra thúang thùuk yók lôek nai naa thii sùt tháai
The strike was called off at the last minute.
[Show Details]
ผมได้รับค่าจ้างในวันสุดท้ายของสัปดาห์
phǒm dâai ráp khâa jâang nai wan sùt tháai khǒong sàp daa
I get paid at the end of the week.
[Show Details]
นี่เป็นระยะสุดท้ายของโครงการ
nîi pen rá yá sùt tháai khǒong khroong kaan
This is the last phase of the project.
[Show Details]

Related Words:

สุด

sùt

1. end 2. extreme

Here: end

[Show Details]
ท้าย

tháai

at the end

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:



Watch a short Intro by a real user!