Thai Word: ครั้ง
Romanization: khráng
English Meaning: time (frequency)

Example Sentences:

น้ำหนักของฉันขึ้นตั้งแต่ที่คุณเจอฉันครั้งสุดท้าย
náam nàk khǒong chǎn khûen tâng tàe thîi khun joe chǎn khráng sùt tháai
I've put on weight since the last time you saw me.
[Show Details]
กรุณาพูดอีกครั้ง
kà rú naa phûut ìik khráng
Please say it again.
[Show Details]
คุณต้องกินยานี้วันละสามครั้ง
khun tông kin yaa níi wan lá sǎam khráng
You have to take this medicine three times a day.
[Show Details]
เขาฝันว่าจะได้ว่ายน้ำกับปลาโลมาสักครั้ง
khǎo fǎn wâa jà dâai wâai náam kàp plaa loo maa sàk khráng
His dream is to swim with dolphins once.
[Show Details]
โอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อนจัดขึ้นครั้งแรกในปี 1896 ที่ประเทศกรีซ
oo lim pìk keem rúe duu róon jàt khûen khráng râek nai pii1896 thîi pra thêet kríit
The Summer Olympic Games took place for the first time in 1896 in Greece.
[Show Details]
การแสดงครั้งใหม่ของเธอน่าประทับใจ
kaan sa daeng khráng mài khǒong thoe nâa pra tháp jai
Her new show was simply dazzling.
[Show Details]
เกมคอมพิวเตอร์เกมนี้ขายได้กว่า 1 ล้านครั้ง
keem khom phio tôe keem níi khǎai dâai kwàa1 láan khráng
This computer game sold more than one million times.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!