Thai Word: ตั้งแต่
Romanization: tâng tàe
English Meaning: since, from

Example Sentences:

น้ำหนักของฉันขึ้นตั้งแต่ที่คุณเจอฉันครั้งสุดท้าย
náam nàk khǒong chǎn khûen tâng tàe thîi khun joe chǎn khráng sùt tháai
I've put on weight since the last time you saw me.
[Show Details]
ตั้งแต่เกษียณ เขาก็สนุกกับการทำงานในสวน
tâng tàe kà sǐan khǎo kôo sa nùk kàp kaan tham ngaan nai sǔan
Since he retired he enjoys working in the garden.
[Show Details]
ตั้งแต่บริษัทเพิ่มราคาสินค้า ยอดขายก็ลดลงอย่างฮวบฮาบ
tâng tàe boo ri sàt phôem raa khaa sǐn kháa yôot khǎai kôo lót long yàang hûap hâap
Since the firm increased prices, the turnover dropped drastically.
[Show Details]
เด็ก ๆ ควรเรียนรู้การแบ่งปันตั้งแต่เยาว์วัย
dèk (repeat previous word) khuan rian rúu kaan bàeng pan tâng tàe yao wai
Children should learn to share at an early age.
[Show Details]
พ่อแม่ของเขาหย่ากันตั้งแต่เขายังเด็ก
phôo mâe khǒong khǎo yàa kan tâng tàe khǎo yang dèk
His parents divorced when he was a child.
[Show Details]
คุณมาถึงที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่?
khun maa thǔeng thîi nîi tâng tàe mûea rài?
When did you get here?
[Show Details]
เขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคพาร์กินสันตั้งแต่อายุสามสิบปี
khǎo dâai ráp kaan wí nít chǎi wâa pen rôok phaa kin sǎn tâng tàe aa yú sǎam sìp pii
He was diagnosed with Parkinson's at the age of 30.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!