Thai Word: ขึ้น
Romanization: khûen
English Meaning: 1. up, to go up 2. to board (plane, bus, taxi) 3. to raise

Example Sentences:

น้ำหนักของฉันขึ้นตั้งแต่ที่คุณเจอฉันครั้งสุดท้าย
náam nàk khǒong chǎn khûen tâng tàe thîi khun joe chǎn khráng sùt tháai
I've put on weight since the last time you saw me.
[Show Details]
ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
chǎn mâi rúu wâa kòet à rai khûen
I had no idea what happened.
[Show Details]
ฉันจะได้ขึ้นเงินเดือนเร็ว ๆ นี้
chǎn jà dâai khûen ngoen duean reo reo níi
Soon I'll get a raise.
[Show Details]
เธอกลัวการขึ้นเครื่องบิน
thoe klua kaan khûen khrûeang bin
She is afraid of flying.
[Show Details]
มีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมากขึ้นทุกที
mii khôo muun nai in thoe nèt mâak khûen thúk thii
There's more and more information available on the Internet.
[Show Details]
เพลงใหม่ของนักร้องคนนี้ขึ้นสู่อันดับสูงสุดทันที
phleeng mài khǒong nák róong khon níi khûen sùu an dàp sǔung sùt than thii
The new single of this singer immediately reached the top position.
[Show Details]
โอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อนจัดขึ้นครั้งแรกในปี 1896 ที่ประเทศกรีซ
oo lim pìk keem rúe duu róon jàt khûen khráng râek nai pii1896 thîi pra thêet kríit
The Summer Olympic Games took place for the first time in 1896 in Greece.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!