Thai Word: ถึง
Romanization: thǔeng
English Meaning: 1. to reach, to arrive 2. until 3. about 4. although 5. then 6. up to

Example Sentences:

ฉันไม่เคยคาดคิดถึงสิ่งนี้
chǎn mâi khoei khâat khít thǔeng sìng níi
I never expected this.
[Show Details]
ถึงคราวคุณแล้ว
thǔeng khraao khun láeo
It's your turn.
[Show Details]
ร้านค้าเปิดถึงกี่โมง?
ráan kháa pòet thǔeng kìi moong?
How long are the shops open?
[Show Details]
เขาไม่เคยแสดงความสำนึกผิดถึงอาชญากรรมที่ตนก่อ
khǎo mâi khoei sa daeng khwaam sǎm núek phìt thǔeng àat yaa kam (àat cha yaa kam) thîi ton kòo
He never showed remorse for his crimes.
[Show Details]
เขาเขียนจดหมายยาวถึงภรรยาของเขา
khǎo khǐan jòt mǎai yaao thǔeng phan yaa (phan ra yaa) khǒong khǎo
He wrote a long letter to his wife.
[Show Details]
เรากลับถึงบ้านตอนเที่ยงคืน
rao klàp thǔeng bâan toon thîang khuen
We didn't return home until midnight.
[Show Details]
แบบสอบถามนี้ไม่สามารถบ่งบอกถึงสิ่งที่ต้องการสำรวจได้
bàep sòop thǎam níi mâi sǎa mâat bòng bòok thǔeng sìng thîi tông kaan sǎm rùat dâai
This survey is not representative.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!