Thai Word: เคย
Romanization: khoei
English Meaning: ever, used to

Example Sentences:

ฉันไม่เคยคาดคิดถึงสิ่งนี้
chǎn mâi khoei khâat khít thǔeng sìng níi
I never expected this.
[Show Details]
พ่อของฉันเคยเป็นชาวนา
phôo khǒong chǎn khoei pen chaao naa
My father was a farmer.
[Show Details]
ฉันเคยอ่านเจอว่าอีกาเป็นนกที่ฉลาดมาก
chǎn khoei àan joe wâa ii kaa pen nók thîi cha làat mâak
I've read that crows are very intelligent birds.
[Show Details]
เธอเคยมีความสุขมากก่อนที่เธอจะตกงาน
thoe khoei mii khwaam sùk mâak kòon thîi thoe jà tòk ngaan
She used to be so happy, before she lost her job.
[Show Details]
ฉันเคยชอบเล่นเกมนี้มาก ตอนที่อายุเท่าเธอ
chǎn khoei chôop lên keem níi mâak toon thîi aa yú thâo thoe
I used to love playing this game when I was your age!
[Show Details]
เขาเป็นคนที่กล้าหาญที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมา
khǎo pen khon thîi klâa hǎan thîi sùt thâo thîi chǎn khoei joe maa
He is the most courageous person I've ever met.
[Show Details]
คุณเคยไปสิงคโปร์ไหม?
khun khoei pai sǐng kha poo mǎi?
Have you ever been to Singapore?
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!