Thai Word: แย่
Romanization: yâe
English Meaning: terribly, badly

Example Sentences:

แย่จริง! วันที่ 3 เดือนมิถุนายนปีนี้ ฉันก็จะอายุ 30 ปีแล้ว
yâe jing! wan thîi sǎam duean mí thù naa yon pii níi chǎn kôo jà aa yú sǎam sìp pii láeo
Oh dear, on the 3rd of June this year I turn 30.
[Show Details]
โรงแรมนี้แย่มาก พวกเขาคิดราคาเพิ่มสำหรับทุกอย่าง
roong raem níi yâe mâak phûak khǎo khít raa khaa phôem sǎm ràp thúk yàang
This hotel is horrible, they charge an extra fee for everything.
[Show Details]
ปลาตัวนี้รสชาติแย่
plaa tua níi rót châat yâe
This fish tastes bad.
[Show Details]
ที่ประเทศอังกฤษอากาศแย่มาก
thîi pra thêet ang krìt aa kàat yâe mâak
The weather is awful in England.
[Show Details]
การซื้อของในร้านขายของชำในขณะที่หิวเป็นความคิดที่แย่
kaan súe khǒong nai ráan khǎai khǒong cham nai kha nà thîi hǐo pen khwaam khít thîi yâe
Grocery shopping while hungry is a bad idea.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!