Thai Word: ใกล้
Romanization: klâi
English Meaning: near

Example Sentences:

แมวของฉันชอบนอนใกล้เครื่องทำความร้อน
maeo khǒong chǎn chôop noon klâi khrûeang tham khwaam róon
My cat likes to sleep near the radiator.
[Show Details]
กอริลล่าชนิดนี้ใกล้สูญพันธุ์
koo rin lâa chá nít níi klâi sǔun phan
This type of gorilla is in danger of extinction.
[Show Details]
คุณช่วยแนะนำร้านอาหารใกล้ ๆ หน่อยได้ไหม?
khun chûai náe nam ráan aa hǎan klâi (repeat previous word) nòi dâai mǎi
Can you recommend a restaurant nearby?
[Show Details]
โรงแรมที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน?
roong raem thîi klâi thîi sùt yùu thîi nǎi?
Where is the nearest hotel?
[Show Details]
ตู้เอทีเอ็มที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน?
tûu ee thii em thîi klâi thîi sùt yùu thîi nǎi?
Where is the nearest cash machine?
[Show Details]
การที่โลกร้อนส่งผลให้หมีขั้วโลกกลายเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์
kaan thîi lôok róon sòng phǒn hâi mǐi khûua lôok klaai pen sàt thîi klâi sǔun phan
As a result of global warming the polar bear is an endangered species.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!