Thai Word: นอน
Romanization: noon
English Meaning: to sleep, to lie down

Example Sentences:

แมวของฉันชอบนอนใกล้เครื่องทำความร้อน
maeo khǒong chǎn chôop noon klâi khrûeang tham khwaam róon
My cat likes to sleep near the radiator.
[Show Details]
พรุ่งนี้เธอต้องตื่นนอนแต่เช้าตรู่
phrûng níi thoe tông tùen noon tàe cháao trùu
Tomorrow she has to get up very early.
[Show Details]
ภาษาจีนสามารถเขียนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
phaa sǎa jiin sǎa mâat khǐan dâai tháng naeo tâng láe naeo noon
Chinese can be written vertically or horizontally.
[Show Details]
เมื่อคืนผมนอนแค่ห้าชั่วโมงเอง
mûea khuen phǒm noon khâe hâa chûa moong eeng
I only slept for 5 hours last night.
[Show Details]
หลังจากอ่านหนังสือแนวสยองขวัญแล้ว บางครั้งฉันก็จะนอนฝันร้าย
lǎng jàak àan nǎng sǔe naeo sa yǒong khwǎn láeo baang khráng chǎn kôo jà noon fǎn ráai
Sometimes after I read a scary book I have nightmares.
[Show Details]
ฉันนอนไม่หลับ คนข้างนอกส่งเสียงดังมาก
chǎn noon mâi làp khon khâang nôok sòng sǐang dang mâak
I can't sleep. The people outside are very noisy.
[Show Details]
เมื่อคืนนี้ผมนอนไม่หลับ
mûea khuen níi phǒm noon mâi làp
I couldn't sleep last night.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!