Thai Word: ชอบ
Romanization: chôop
English Meaning: 1. to like 2. always

Example Sentences:

คุณชอบผลไม้อะไร?
khun chôop phǒn lá máai a rai?
What fruit do you like?
[Show Details]
ฉันชอบมะม่วง
chǎn chôop má mûang
I like mangos.
[Show Details]
แมวของฉันชอบนอนใกล้เครื่องทำความร้อน
maeo khǒong chǎn chôop noon klâi khrûeang tham khwaam róon
My cat likes to sleep near the radiator.
[Show Details]
เธอชอบช็อกโกแลตร้อน
thoe chôop chók koo láet róon
She likes hot chocolate.
[Show Details]
คุณช่างเป็นคนที่ชอบเปิดเผยความลับของผู้อื่นเสียจริง
khun châng pen khon thîi chôop pèot phǒei khwaam láp khǒong phûu ùen sǐa jing
You are such a telltale!
[Show Details]
ฉันชอบอาหารรสจัด
chǎn chôop aa hǎan rót jàt
I like spicy food.
[Show Details]
คุณชอบอาหารนี้ไหม?
khun chôop aa hǎan níi mǎi?
Did you like the food?
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!