Thai Word: ศตวรรษ
Romanization: sà tà wát
English Meaning: century

Example Sentences:

นี่คือหนึ่งในอาชญากรรมของศตวรรษที่ผ่านมาที่ยังคลี่คลายไม่ได้
nîi khue nùeng nai àat yaa kam (àat cha yaa kam) khǒong sà tà wát thîi phàan maa thîi yang khlîi khlaai mâi dâai
This is one of the greatest unsolved crimes of last century.
[Show Details]
ช่วงศตวรรษที่ 13 ทั่วทั้งยุโรปมีการนำหมีมาร่วมการแสดงเต้นรำ
chûang sà tà wát thîi sìp sǎam thûa tháng yú ròop mii kaan nam mǐi maa rûam kaan sa daeng tên ram
All of Europe had dancing bears during the 13th century.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!