Thai Word: อาชีพ
Romanization: aa chîip
English Meaning: occupation, profession
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

เขาทำงานเป็นบรรณาธิการ แต่อาชีพในฝันของเขาคือเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต
khǎo tham ngaan pen ban naa thí kaan tàe aa chîip nai fǎn khǒong khǎo khue jâo nâa thîi chûai chii wít
He is an editor, but his dream job is to be a lifeguard.
[Show Details]
เพื่ออาชีพของเขา เขาจึงเต็มใจทำทุกอย่าง!
phûea aa chîip khǒong khǎo khǎo jueng tem jai tham thúk yàang!
For his career he is willing to do anything!
[Show Details]
เขาประสบอุบัติเหตุร้ายแรงทางรถยนต์ จนไม่อาจทำงานอาชีพเดิมได้
khǎo pra sòp u bàt ti hèet ráai raeng thaang rót yon jon mâi àat tham ngaan aa chîip doem dâai
He had a severe traffic accident, and therefore can't work in his old profession.
[Show Details]
อาชีพในฝันของเขาคือการเป็นบุรุษไปรษณีย์และคอยจีบเหล่าแม่บ้านขี้เหงา
aa chîip nai fǎn khǒong khǎo khue kaan pen bu rùt prai sa nii láe khooi jìip lào mâe bâan khîi ngǎo
His dream job is to become a postman and flirt with lonely housewives.
[Show Details]