Thai Word: อาชญากรรม
Romanization: àat yaa kam (àat cha yaa kam)
English Meaning: crime

Example Sentences:

นี่คือหนึ่งในอาชญากรรมของศตวรรษที่ผ่านมาที่ยังคลี่คลายไม่ได้
nîi khue nùeng nai àat yaa kam (àat cha yaa kam) khǒong sà tà wát thîi phàan maa thîi yang khlîi khlaai mâi dâai
This is one of the greatest unsolved crimes of last century.
[Show Details]
เขาไม่เคยแสดงความสำนึกผิดถึงอาชญากรรมที่ตนก่อ
khǎo mâi khoei sa daeng khwaam sǎm núek phìt thǔeng àat yaa kam (àat cha yaa kam) thîi ton kòo
He never showed remorse for his crimes.
[Show Details]
ชายคนหนึ่งถูกจับกุมข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมนี้
chaai khon nùeng thùuk jàp kum khôo hǎa mii sùan kìao không kàp àat yaa kam (àat cha yaa kam) níi
A man was arrested in connection with this crime.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!