Thai Word: หนึ่ง
Romanization: nùeng
English Meaning: one, 1

Example Sentences:

นี่คือหนึ่งในอาชญากรรมของศตวรรษที่ผ่านมาที่ยังคลี่คลายไม่ได้
nîi khue nùeng nai àat yaa kam (àat cha yaa kam) khǒong sà tà wát thîi phàan maa thîi yang khlîi khlaai mâi dâai
This is one of the greatest unsolved crimes of last century.
[Show Details]
ขอเบียร์หนึ่งที่
khǒo bia nùeng thîi
A beer, please.
[Show Details]
ในประเทศอินเดียมีคนอาศัยอยู่มากกว่าหนึ่งพันล้านคน
nai pra thêet in dia mii khon aa sǎi yùu mâak kwàa nùeng phan láan khon
More than a billion people live in India.
[Show Details]
ขอตั๋วไปกลับกรุงเทพฯ หนึ่งที่
khǒo tǔa pai klàp krung thêep nùeng thîi
One return-ticket to Bangkok, please.
[Show Details]
สักวันหนึ่งเขาอยากไปอยู่ญี่ปุ่น
sàk wan nùeng khǎo yàak pai yùu yîi pùn
One day he would like to live in Japan.
[Show Details]
หนึ่งบวกสองเท่ากับสาม
nùeng bùak sǒong thâo kàp sǎam
One plus two equals three.
[Show Details]
อีกหนึ่งนาทีเราต้องไปแล้ว
ìik nùeng naa thii rao tông pai láeo
We have to go in one minute.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!