Thai Word: คือ
Romanization: khue
English Meaning: to be

Example Sentences:

นี่คือหนึ่งในอาชญากรรมของศตวรรษที่ผ่านมาที่ยังคลี่คลายไม่ได้
nîi khue nùeng nai àat yaa kam (àat cha yaa kam) khǒong sà tà wát thîi phàan maa thîi yang khlîi khlaai mâi dâai
This is one of the greatest unsolved crimes of last century.
[Show Details]
เธอคิดว่าใครก็ตามที่เชื่อในพระเจ้าคือคนที่เชื่อโชคลาง
thoe khít wâa khrai kôo taam thîi chûea nai phrá jâao khue khon thîi chûea chôok laang
She thinks that anybody who believes in God is superstitious.
[Show Details]
ความหมายของชีวิตคืออะไร?
khwaam mǎai khǒong chii wít khue a rai?
What is the meaning of life?
[Show Details]
สิ่งสำคัญคือคุณเรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณ
sìng sǎm khan khue khun rian rúu jàak khwaam phìt phlâat khǒong khun
The important thing is that you learn from your mistakes.
[Show Details]
เมืองหลวงของประเทศไทยคือกรุงเทพฯ
mueang lǔang khǒong prà thêet thai khue krung thêep
The capital of Thailand is Bangkok.
[Show Details]
ที่อยู่ของคุณคืออะไร?
thîi yùu khǒong khun khue a rai?
What is your address?
[Show Details]
สัญญาก็คือสัญญา
sǎn yaa kôo khue sǎn yaa
A promise is a promise.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!