Thai Word: สั่ง
Romanization: sàng
English Meaning: to order

Example Sentences:

ขอโทษ ฉันไม่ได้สั่งจานนี้
khǒo thôot chǎn mâi dâai sàng jaan níi
Excuse me, I didn't order this!
[Show Details]
ขอโทษนะคะ พวกเราอยากสั่งอาหาร
khǒo thôot ná khá phûak rao yàak sàng aa hǎan
Excuse me, we would like to order.
[Show Details]
เนื่องจากจำนวนการสั่งสินค้าลดลง บริษัทจึงเลิกจ้างพนักงาน 50% โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
nûeang jàak jam nuan kaan sàng sǐn kháa lót long boo ri sàt jueng lôek jâang pha nák ngaan hâa sìp% dooi mâi bòok klàao lûang nâa
Since orders declined, the company has fired 50% of the work force without notice.
[Show Details]
พร้อมจะสั่งหรือยังครับ?
phróom jà sàng rǔe yang khráp?
Can I take your order now?
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!